Služby

Služby obchodnej spoločnosti Neolegis, s.r.o., sú prístupné na zmluvnom autorskoprávnom, občianskoprávnom alebo obchodnoprávnom základe a za primeranú dohodnutú odmenu/cenu každému, kto potrebuje pomoc v legislatíve alebo vo verejnej správe. Neolegis, s.r.o. prostredníctvom svojho konateľa a externých spolupracovníkov štandardne poskytuje tieto služby:

 • prípravu návrhov paragrafovaného znenia zákonov a iných právnych predpisov s dôvodovou správou podľa legislatívnych pravidiel vlády SR, vrátane návrhov legislatívnych zámerov pre vládu;
 • vypracovanie stanovísk, právnych rozborov a výkladov právnych predpisov z oblasti správneho práva;
 • vypracovanie návrhov žiadostí, odvolaní a rozkladov v správnom konaní a zabezpečenie kvalifikovaného advokátskeho zastupovania v správnom konaní, v konaní v rámci správneho súdnictva a v konaní pred ústavným súdom;
 • vypracovanie štatútov, stanov a organizačných poriadkov právnických osôb,
 • poskytovanie odborného poradenstva vo veciach legislatívy, organizácie verejnej správy a správneho práva.

Z doteraz uskutočnených projektov a právnych analýz vypracovaných samostatne alebo v spolupráci príkladom pripomíname

 • projekt Koncepcie a realizácie reformy verejnej správy (1990 – 1992) so zrušením sústavy národných výborov a obnovením právnej subjektivity obcí spolu so zákonmi SNR o obecnom zriadení a o organizácii miestnej štátnej správy pre Ministerstvo vnútra SR,
 • projekt koncepcie právnej úpravy územného plánovania a stavebného poriadku (1997 a 1998) pre Ministerstvo životného prostredia SR;
 • projekt implementácie smernice o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC) do slovenského práva (1998 a 1999) pre Ministerstvo životného prostredia SR;
 • projekt Vyvlastnenie a obmedzenie vlastníckych práv (2003) pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR;
 • právne analýzy vo veci hybridnej pošty (2007 a 2008) pre Poštový regulačný úrad.

Z doteraz vypracovaných a prijatých právnych predpisov vypracovaných na objednávku príslušných ministerstiev uvádzame príkladom:

 • zákon SNR o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (1992) a všetky jeho novely (2000 až 2010);
 • zákon Národnej rady SR o cestnej doprave (1996)a zákon o cestnej doprave (2012);
 • zákon Národnej rady SR o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá (1996);
 • zákon o stavebných výrobkoch (1998) a jeho novely (2003 a 2005) a zákon o stavebných výrobkoch (2013) a jeho vykonávaciu vyhlášku (2013);
 • zákon o niektorých opatreniach týkajúcich sa významných investícií (1999);
 • novely stavebného zákona (1997, 2000 a 2005);
 • zákon o poštových službách (2001);
 • zákon o požívaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (2002) a jeho novely (2004 a 2010);
 • zákon o autoškolách (2005);
 • zákon o energetickej hospodárnosti budov (2005) a jeho novely (2009 až 2020) a vykonávaciu vyhlášku (2009);
 • zákon o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (2006);
 • zákon o pracovnom čase v doprave (2007);
 • zákon o záznamových zariadeniach v cestnej doprave (2007);
 • zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2008);
 • zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2009);
 • zákon o doprave na dráhach (2009);
 • novely zákona SNR o hlavnom meste Bratislave (2009 a 2010);
 • návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (2012-2015).