Konateľ

 

JUDr. Vladimír Hutta, CSc. (1950)

A. Vzdelanie:

1975 – právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave;

1976 – JUDr. – právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe;

1988 – CSc. – Ústav štátu a práva Československej akadémie vied v Prahe;

B. Priebeh zamestnaní:

1975 – 1992 – Ministerstvo vnútra SSR/SR (legislatívny odbor);

1992 – 2011 – Slovenská komora architektov (riaditeľ úradu);

 

C. Prax:

a)      v legislatíve

-  člen legislatívnej rady vlády SR (1991 – 2020);

-  člen Stálej pracovnej komisie legislatívnej rady vlády ČSSR/ČSFR pre správne právo (1988 – 1992);

-  predseda Stálej pracovnej komisie legislatívnej rady vlády SR pre správne právo (1987 až doteraz);

-  člen pracovnej komisie Ministerstva vnútra SR pre rekodifikáciu všeobecnej úpravy správneho konania a priestupkového práva (2002 až doteraz);

- člen komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR (2020 až doteraz);

-  externý poradca Prezidenta SR pre legislatívu (1996 – 1998 a 2001 – 2002);

b)      vo verejnej správe

-  člen osobitnej komisie ministra vnútra SSR/SR pre prípravu návrhov rozhodnutí o rozklade (1976 – 2003);

-  člen osobitnej komisie ministra pôdohospodárstva SR pre prípravu rozhodnutí o rozklade (1995 – 2003);

-  člen konzultačného zboru pre aplikáciu správneho poriadku (2002 doteraz);

-  člen redakčnej rady časopisu vlády SR Verejná správa (1994 – 2000);

-  člen redakčnej rady časopisu Ministerstva vnútra ČR “Správní právo” (1987 – 2019);

- podpredseda Združenia pre stavebné právo (2000 – 2016).

c)   lektorská a pedagogická činnosť

-  člen katedry správneho a finančného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a lektor pre postgraduálne vzdelávanie (1987 – 1991);

-  člen komisie pre štátne záverečné skúšky na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1991 – 1993) a na právnickej fakulte Trnavskej univerzity (2004/2005 a 2013);

-  člen katedry správneho a finančného práva Trnavskej univerzity v Trnave (2002 a 2003);

-  lektor správneho práva a organizácie verejnej správy v rámci osobitnej odbornej spôsobilosti pracovníkov miestnej štátnej správy v Inštitúte pre národné výbory/pre verejnú správu v Bratislave (1988 – 1991);

-  externý učiteľ ústavu verejného práva Bratislavskej vysokej školy práva/Paneurópskej vysokej školy (2005 – 2014);

-  lektor vzdelávania legislatívnych pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy (2007/ 2008 a 2010/2011).

d) publikačná činnosť

1. vysokoškolské učebnice:
- HUTTA, V.: druhá časť, kapitoly VI a VII/2 3. In: KOŠIČIAROVÁ a kol.: Právo životného prostredia – Osobitná časť. Heuréka Šamorín 2002;

- HUTTA, V.: kapitola III (Administratívnoprávne vzťahy) a kapitola IV (správne konanie). In: MACHAJOVÁ, J. a kol.: Všeobecné správne právo. Eurokódex Bratislava 2006-2011;

- HUTTA, V.: kapitola III (Environmentálna bezpečnosť stavieb a technické požiadavky na výrobky). In: KOŠIČIAROVÁ, S. a kol.: Právo životného prostredia – Všeobecná časť. Eurokódex Bratislava 2009;

- HUTTA, V.: kapitola 8 (Správa dopravy), kapitola 10 (Správa územného plánovania) a kapitola 11 (Správa výstavby) In: SOBIHARD, J. a kol: Správne právo – osobitná časť. Eurokódex Bratislava 2010;

- HUTTA, V. – PLOS, J.: Základy stavebného práva. Eurokódex Bratislava 2011;
2. iné publikácie:

- HUTTA, V.: Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch. Omega Bratislava 1991;

- témy Verejná správa, Štátna správa, Samospráva, Správne procesy, Správa životného prostredia, Správa podnikania. In: MACHAJOVÁ, J. a kol.: Občan a verejná správa. Nadácia Občan a demokracia Bratislava 2000;

- HUTTA, V.: Novela správneho poriadku. Praha, Správní právo č. 1/2004;

- HUTTA,V. – FERENČÍK, I.: Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov s komentárom. VEDA Bratislava 2006 -2008;